میخوای بت بگم چندتا خواهر برادر داری؟
تعداد برادراتو بعلاوه 3 کن
حاصلو ضربدر 5 کن
حاصلو بعلاوه 20 کن
حاصلو ضربدر 2 کن
حاصلو به علاوه 5 کن
حاصلو بعلاوه تعداد خواهرات کن
حاصلو از 75 کم کن
یه عدد 2 رقمی بدست میاد،سمت چپی تعداد برادر و سمت راستی تعداد خواهر
حال کردی؟ 
بازم تشکر از سارا