لعنت به اون پسری که دل میبره ولی راحت خوردش میکنه،

لعنت به اون پسری که هوس میخواد نه نفس،

لعنت به اون پسری که تن میخواد ازت بجای دل،

لعنت به اون پسری که عشق رو با دور کمر اندازه میگیره،

لعنت به اون پسری که میگه هر گلی یه بویی داره.