زیر پایشان که لــــــــــــــــــــــــــــه شدیم............

روی ســــــــــــــرشان جا داریم..........

البته به عزت: "لــــــــــا الـــــــــــــه الــــــــــــــــــا اللـــــــــــه"