نگـــــــران نباش،


" حــــال مـــن خـــــوب اســت " بــزرگ شـــده ام


دیگر آنقــدر کــوچک نیستـم که در دلـــتنگی هـــایم گم شــوم!

آمـوختــه ام،


که این فـــاصــله ی کوتـــاه، بین لبخند و اشک نامش" زندگیست "

آمــوختــه ام


که دیگــر دلم برای " نبــودنـت " تنگ نشـــود

راســــــتی، دروغ گـــــفتن را نیــــــــز، خــــــــوب یاد گـــرفتــه ام


" حــــال مـــن خـــــــوب اســت "

خــــــوبِ خــــوب!!