← از چــــــشم خیلیا اُفتادم ↓↓
← چُون جَدیـدا دارم جوری زندگی میکُنم که
خُودم حــــــــــــــــــــــــال میکنم ↑↑ (-___^) ★