ﻭَﻗــﺘـــیــ ﻣــَـﺸــﺘــــﻴــــا ﺳـُـﮑــﻮﺕ ﻣﻴــﮑـُـــﻨــَـــﻦ ...

ﻟـــﺎﺷـــﻴـــــــﺎ ﻇـُـﻬــــﻮﺭ ﻣﻴــﮑـُــﻨـــَـﻦ .

هـــه...آره ...ثابــــت شــــــده ..