سلامتی روزی که من سفید پوشیدم...

سلامتی روزی که رفقا مشکی پوشیدن و من حال میکنم با تیریپشون...

سلامتی چند تا شونه...

سلامتی یه صدای بلند و صدای تکرار جمعیت...

سلامتی اشکا...

سلامتی خاکا...

سلامتی تنهایی زیر خاک...

به سلامتی...