میبرمت بالا فـــــــــــــــــ ــــــــــاز میگیری...
میارمت پایین گـــــــــــ ــــــــــــاز میگیری...
فازت چیــــــــــــ ـــــــــــه؟؟؟...