غصهِ کــه مآلهِ قِصه هآس


مــا هَمهِ جُورهـــ خوبیــــم