یه دی ماهی هیچوقت ناراحت نمیشه...

اگه هم ناراحت شه

هیچی

به هیشکی نمیگه...