دلتنگی..................................حاضر!
غم
........................................حاضر!
درد
........................................حاضر!
دوری
.....................................حاضر!
عشق
.................................؟؟؟؟؟؟؟
بلندتر می خوانم......عشق
..........؟؟؟
باز هم نیامده
غیبتهایش از حد مجازش دیریست که گذشته
اخراجش می کنم!!!!
با آنکه نمی شود اما زندگی را ادامه می دهم...!
مشق هر شبتان همین باشد

جای عشق برای همیشه خالیست.....