√√تقدیم به دخترا و پسرا...

  

            ••• اصلا پسره و مردونگی کردناش!!!

            ••• عطر تلخ و سرد زدناش!!!

             •• غیرتی شدناش!!!

            ••• داد زدناش!!!

            ••• ناز کشیدناش!!!

            ••• مغرور بودناش!!!

            ••• یه جور خاص مهربون شدناش!!!

 

            ••• اصلا پسره و ته ریشش!!!

            ••• پسره و تخس بازیاش |:

      

               °°° دختره و لوس بودناش!!!!

               °°° غر زدناش!!!!

               °°° درخواستای عجیب کردناش!!!!

               °°° عشق لواشک بودناش!!!!!

               °°° گاز گرفتناش!!!!

               °°° جیغ زدناش!!!!

               °°° خنده هاش!!!!!

               °°° دختره و خل بازیاش!!!!!

               °°° دختره و جدی شدناش!!!!!

               °°° دختره و مهربون شدناش!!!!!

•••• به سلامتی هر دو گروه که هیچوقت همدیگرو نفهمیدن ••••

و همیشه با هم لج بودن