♚دی♚ یَعنـِْْْْـِْـِْْی غـِْْْْـِْـِْْرور??

♚ دی♚ یَعنـِْْْْـِْـِْْی لجـِْْْْـِْـِْْباز??

♚ دی♚ یَعنـِْْْْـِْـِْْی حـِْْْْـِْـِْْـِْْـرفْ حـِْْْْـِْـِْْـِْْْْـرفِ خـِْْْْـِْـِْْْْْْـودش??

♚ دی♚ یَعنـِْْْْـِْـْی تا با مـِْْْْـِْـِْْنی پشتت کوهـِْْْْـِْـِْْـِْْه??

♚ دی♚ یَعنـِْْْْـِْـِْْْی داشـِْْْْـِْـِْْتن یه قـِْْْْـِْْـِْْلب مهـِْْْْـِْـِْْـِْْْْربون اما حـِْْْْـِْـِْْْْْـساس??

♚ دی♚ یَعنـِْْْْـِْـِْْی عاشق¿¿

♚ دی♚ یَعنـِْْْْـِْـِْْی یه آدم خـِْْْْـِْـِْْاص??

♚ دی♚ یَعنـِْْْْـِْـِْْی مـِْْْْـِْـِْْْْن*********



پرچم دی ماهی ها بالا