مُهِمْ نیست چَنْد سآلِتهِْ ...

وَقْتی یآد گِرِفْتی...

جَوابِ دوستْ دآشْتَنْ رو...

با جُفْتَکْ اَنْدآخْتَنْ نَدی...

بِهِتْ میگَنْ آدَمْ...