دعوامون شد.😡..گفتم دیگ ✘نه من.✘.نه تووو..✘

.

گفت 💑میخامت دیووونه💏...

گفتم... ولی من 🙅نمیخامت.🙅..فقط هرچی داریو بردااار و👈 بروووووو👈

اومد سمتم.🙇..❤ بغلم کرد انداختم رو شونشوووو❤.... راه افتاد بره.💃...

گفتم دیوونه👫..چیکار میکنی.😱..منو بزار زمیییییین😊

گفت..مگه نگفتی ✔همه چیتو✔بردارو برو💃...منم همینکارو کردم عشقم💑👏

                                      👧👈 دم اینطور خاص ها گررررم.👉 👦