یــه روزے میام جلوے دخترمــون و بهـــش میگـَم ↯

دخمل کوچـــولـــــــــوی مامان… ❤

اون دستــایــے که الان تو با دستاے کوچولــوت میــگیرے ...

اول توے دستاے من بوده↻

اون صورتــے که الان تو بین دوتا دسـتت میــگیرے و روے

 تـه ریشــشو بوس مـیکنــے اول جاے لبــاے مــن بـــوده↻

اون سینه اے که سرتو روش مـے ذارے وخودتــو

لوس مــے کنــے براش ، جایــیـه که من روش آروم میشــم↻

اونــے که توبهش میگــے : بــابــایــــ ❤ ـــے

کـٌلِ زندگیـــــــــــــــہِ مــامـــانیـــته↻

این آقـــــــــــــا عشقِ مـــنه↻

هیچــوقت روے حرفــش نــَه نیــار...

نبیــنم بهش بــے احترامـــے کـٌنیـــــــــــا‌↻

من و تـــو اٌمیـــد بـابــایــے هستیـــم o_o

هیچوقت عصبــانیش نکـــنیـــــــــــا↻

✘اخه اگه اون نباشـــــه دیگه مامانتم تو این دنیا نیــــــــــست√✖

عکس