عشقم خستہ کوفتہ از سرکار میآכ خونہ

بهش خستہ نباشید میگمو اونم بوسم میکنہ میره دوش بگیره💑💏

تآ میره حموم כآכ بزنم: آقآموووووووووون ؟

از پشت כر بگه: جوووووووونہ دلم ؟

بهش بگم: بدووووو بدووو درو بآز کن 

سریع כروبآز کنہ بگہ: چیشده خانومم ؟😓

منم با ذوووق بهش بگم: میذآرے خط ته ریشتو من برآت بزنم؟ 😁

آقامونم لبآسشوכر بیآره بگہ

لازم نکرכه 😡😠

تو بروغذاتو درست کن جاسوییچے🍝🍜

منم قیافمو اینجورے کنم 😞

با غرغر از حموم بیآم بیرون 😭

اونم سریع از پشت بغلم کنه بگه چه نآز نآزے تشریف כآرن بعضیآ ...💏

منم بآ ذوق برم سمتش تآ خط ریششو بزنم سرشو خم کنه تآ قدم بهش برسه >🏃🚶

بعد یهو چشممم به بازوهآی لختش بیفته

مظلوم نگاش کنم وبگم: هوووی آقآ؟

اونم بآزوشو بیآره جلو بگه بیا گآز بگیر توله سگم...🙌😁😉

من که یه خآنوم بیشترندارم...