از خدا پرسیدم...

چرا اول آدم عاشق میشه

بعد تنها میشه...؟!

گفت منم اول عاشق شدم 

بعد تنها شدم...!

پرسیدم تو عاشق چه کسی شدی؟

گفت عاشق تو...!

گفتم کی تنهات گذاشت؟

گفت خود تو...!

گفتم بزار بیام پیشت...

خندید وگفت:

من پیش تو ام.

تو کجایی؟؟

 ‌•○●عاشقتم خدا●○•