خندیدن به اشتباهاتتان میتواند عمرتان را طولانی کند ...

" شکسپیر "

.

.

.

.

.

.

.

..

.

خندیدن به اشتباهات زنتان میتواند عمرتان را تمام کند ...

" همسر شکسپیر!😁