مــــَــــــــــــــــــــــــــــــڹ

                 شادتـــرینـ❕ 

                           👈دختره 

                                                 غَمگیـــــــــــــــــــــــنـِــ

                                                               جَهــــــــــــــــــــــــــــانـَمْ ...

   

وَقْتــے نٰـاراحَــتَمْ هیشْــڪۍ نِمــیفَهمــِـه 

                      خُــبْ اخِــہ هیشْـڪۍ قَــدِّ مـڹْ نِمــیخَنْــدِهツ