پسر بچه :دوستت دارم 

دختر بچه :مثه ادم بزرگاااا؟ 

پسر بچه :نه... راسسسستکی!!