چـقـدر تـــلــــخ 

من کبریت را میسوزانم.. 

کبریت سیگار را.... 

سیگار مرا.... 

این آتشبازی برد ندارد....... هر سه میسوزیم....