باز هم گم شدن بین نت های بی انتها !!! 

بدون تو اما به یاد تو !!! 

گیتار بهانه ای برای کشیدن سیگار !!! 

و سیگار بهانه ای برای زدن گیتار !!! 

من، سیگار، گیتار ، سه یار جدا نشدنی ...