زندگی بافتن یک قالیست

نه همان نقش و نگار که

خودت میخواهی

نقشه را اوست که تعیین کرده

تو در این بین فقط میبافی

نقشه را خوب ببین!

نکند آخر کار

قالی زندگیت را نخرند.

*