ماهی ها چه قدر اشتباه می کنند

قلاب، علامت کدام سؤال است که به آن پاسخ میدهند؟

زندگی ما پر از قلابهایی است که وقتی اسیر طعمه اش می شویم، تازه می‌فهمیم ماهی ها بی تقصیرند!

حسد! کینه! خشم! لذت! غرور! انزجار! انتقام! ترس! شهوت!...

خداوندا دانشی عطا فرما تا از کنار این قلابها بگذریم که شاید دگر فرصتی برای برگشتن به پاکی دریا نباشد..