سعی کن همیشهـ بخندیـ

با تو هستم با تویی که زل زدی تو مانیتور دنبال چی میگردی؟ 


بیخیال.

از فکر بیا بیرون. لبخند بزن. ناراحت نباش بخند. جییییغ بزن.

برو لب پنجره داد بزن. تو خودت نریز.

هر کی بهت بد کرد مطمئن باش ! زمین گرده.

هر کی دوست نداشت لیاقت نداشته!

الکی حرص نخور. تو خوب باش میون این همه بدی.

تو. من. هممون. شاید همین فردا. شاید..! نباشیم. نباشم.

پــــــــــــــــــــــــــــــس بخند!