مــن בخـتـــــر دی ماه هستم ...

اشتبـــاه نکن .. مغـــــرور نیستم !

اما به خـــوב میبــــالم .. زیــــرا:

"صـداقـــت و وفــــاבاری " اصـــول زنــــدگیم هستند.

مـــرا بــا این בو اصـــل " زنـــבگی کن " ...

בر غیـــر اینصورت : " به ســلامـــت... " 

http://uupload.ir/files/ew25_435833176_145955.jpg