مورد داریم یجووری پستای منو کپی میڪنه!

انگار من مرجع تقلیدشم والا...

.

.

.

.

.

.

نخندا ...با خودتم بودم....

نه واقعا روت میشه اینم کپی کنی؟؟؟؟؟