حق نداری به کسی دل بدهی الا من

پیش روی تو دو راه است فقط من یا من