هیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس!!!

تهــدیــــدم نـــکـــــــــن...

مــن #غــرورمـ را به دنـیــا نمــیــدهـــم

از #عشقــــم کــه عزیــز تر نیـــستـــی

او را هم به غرورم فروخـتــــم...