کجا مانده ای جانا...

قدم برداشتنت کند شد...

یا فاصله ات بیشتر..!؟