مَـن یِه عقــرَب دارم کــِه اسمِش زَبونِــه

اگــِه نیـــش نَخـُــوردی بِدون حِسِــش نبودِه (: ...!!