فرمانده:اسمت چیه؟


سرباز:ممد


بچه کجایی؟یزد.


این چیه دستت؟تفنگ؛


این تفنگ نیست وطنته خواهرته مادرته ناموسته.


نفردوم اسمت چیه؟مراد ازلرستان.


این چیه دستت؟این خواهر ومادره ممده.