اونــو یارش!مــنــو یــادش!
هــع!نــخــــیر!
اونو یارش منو رفیــق فابــش!
ایــنـــم جـــوابش!