فِکــر کَردی بِـری میـمیرَمــــ (؟)
هه...
نَـه بآبآ بَقـیه دآرَن جآتــو میـگیرَن

ایـنو نَزآشتَم Like بگیـرَمـــــــــ
گذآشتَــم اَز تـو حآل بِگــیرمــــ