سلامتی اونکه تنها موند اما التماس نکرد


سلامتی اونکه داغ دید اما داغدار نکرد


سلامتی اونکه ضربه دید ولی به خدا واگذار کرد


سلامتی اونکه میتونست ولی رحم کرد


سلامتی اونکه مرد ولی کم نیاورد …