× حوصـله! ســـــــر! ✔
× عشــᓆـ! پــــــــــر! ✔
× سـر! כرכ! ✔
× مغـز! هــــــــنگ! ✔
× כل! تنــــــــگ! ✔
× چشـم! تــــــــر! ✔
× گـوش! ڪــــــــر! ✔
× مـخ! رכ! ✔
× مـن! بـכ! ✔