آدمی که بخواهد برود…

میرود!


داد نمیزند که من دارم میروم!!!


آدمی که رفتنش را داد میزند..


نمیخواهد برود!


داد میزند که نگذارند برود