یه پسره بهم گفت: عـــــاشقــــــــــتم!
منم با خوشحالی تموم گفتم: بزن قدش ایـــــــــــــــــــــــول!
گفت: ینی تو هم عاشقمی؟!
خندیدم و گفتم:
-نچ! حالا جفتمون عاشق منیم!