سوتین؟!
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
پسرارو میگم
همشون سر تا پا سوتین!!!

جون ب جونت کنن زاتت خرابه..

گم شو رو تسبیحم نشستی