تمآآآآآآآآآآآآم عاشـــــــــــــقآآآآآآنه هایـــــم را...

روی همیــــــــن دیوار مجازی مینویســــــــم...

از لج تــــــــو...

از لج خـــــــــــــودم...

از لـــــــــج روزگار کـــ نشــــد یکبـــــآر...

در واقعیـــــــــــت بــ همــــــــه بگوییمشــــــآن...

عکس های عاشقانه, مجموعه عکس دخترونه