◆ساقی اول ◇

 ◆بزن به سلامتی تتلیتی ها که بدون اونا زندگی مو Delete میکنما◇
◆سلامتی نزدیک ترین کسم ◇
◆سلامتی مسکن دردام ◇
◆سلامتی ملینا که بدون دیونه بازی هاش میشم دیوونه ها◇
◆سلامتی مهرناز که مهرش نازه◇
★قسم خوردم که نگم و خوب ارزش نداره این زندگی سگ مصب☆
◆سلامتی اونایی که رفتنو ما رو کردن فراموش تو قلبشونم یادمون شد خاموش◇
◆سلامتی اونایی که ناراحتشون کردم شرمنده شدنم◇
                   ★سلامتی همه ی بچه های سایت☆
●□■سهمم رو نمیخورم میریزم رو زمین شاید مست کنه بهتر بچرخه ●□■
NOoooooooooooooooooooshهمتون
اس ام اس, اس ام اس به سلامتی