■چه حس قشنگیه■

نه ▪عاقدی▪ در کار بود نه ↩خطبه ای↪ ..

نه ↩کاغذی↪ ↖امضا ↖کردیم نه↪ قراردادی↩ نوشتیم ..‼‼‼

ولی ↔چه ↩تعهد↪ ♥شیرینی♥ ..

▶دستهایت ◀،

مرابه تمام آدم↖ های‼ سرزمینم‼ حر↔ام کرد ..!!