سلامتی روزی که دکتر بـگه :

مثبت اقا...󾆩

منم یه نگاه ب خانومم بندازم󾌯

اونم سرشو بندازه پایین آروم بخنده

و بگه مبارکه باباش باشه!

Salamaaati on r