آقای من باس منو

ببره پیک نیک... .🚗

واسم پاستیل بخره... .😋

بام آلوچه بخوره ....😋

بشینه باهم کارتون ببینیم ...😎

بام بازی کنه 😴

اسبم بشه🐐

قایموشک بازی کنیم🐥

ببینه منو ولی خودشو بزنه به اون راه🐒

که من زودی از پشت بغلش کنم🐣

با موهام بازی کنه😁

گرشون بزنه به هم☺

بد بشینه هر هر بخنده😂

باس بشینه به غر غر ام تا آخررررر گوش بده😣

بعد بگه بیا بغلم💑

من که میدونم واس چی بهونه میگیری💏

آقام باس جذبه داشه باشه💪

مغرور باشه💪

چشاش بگیره آدمو ...🙍

بقیه ازش بترسن🙎

ولی فقط واسه من مهربون شه😘

فقط نازه منو بخره😗

وفقطه فقطه فقط😗

لوپای من و بکشه و بزاره😚

موهاشو به هم بریزمو☺

هی با دو تا دستام صورتشو بچلونم😊😊