پر ازبغضم رفیق....󾌹

شانه ات ساعتی چند؟؟؟󾌹

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

چی؟؟؟؟ 

 

 15900؟!

چه خبره عمو ؟مگه شونه تخم مرغه؟؟؟؟ 

 بروبابا گلابی󾌴󾌴