ما عادت کردیم وقتی فیلم به تیتراژ رسید

اگه تو خونه باشیم،

دستگاه رو خاموش می کنیم

اگه تو سینما باشیم سالن و ترک می کنیم 

ما توی زندگیمون هیچ وقت

کسانی که برامون زحمت اصلی رو کشیدن نمی بینیم

مافقط دوست داریم کسایی رو ببینیم که برامون

 نقش بازی می کنن !!!!!!