هیــــــــــــــــــــــــس !!!!!!!

            یواشتر از عشقتون بگید !!!!!!!

                                 شاید کسی تنها باشه !!!!!!

اینقدر این باهم بودنتونو به رخ نکشید...

     قدرش را بدانید...

            دستانش را ببوسید...

                    ساعتها نگاهش کنید...

                           از دستش ندهید...

                                برایش وقت بگذارید...

                                       از کنارش بودن لذت ببرید...

فقط یک کم یواشتر!!!!!

       شاید کسی دلش برای عشقش تنگ شده ...