دلم خوش نیست 

غمگینم 

کسی شاید نمیفهمد 

کسی شاید نمیداند 

کسی شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایی 

تو میخوانی فقط شعری

و زیر لب آهسته میگویی:

عجب احساس زیبایی . . . !