گـــــفت: آآآآآ کن... 

هیچکـــس نفهمید.... ■□ 

دکتر در کنـــج گلویـــم چه دید که 

در نسخه ام تنـــها نوشت: 

گریـــــه کــــن...!!!